Kooperace Okříšky, a.s. Sklad náhradních dílů pro zemědělské stroje

Naše stanovy

S T A N O V Y

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Obchodní firma a sídlo společnosti

 1. Obchodní firma společnosti zní: KOOPERACE Okříšky, a.s., sklad náhradních dílů Nová Ves
 2. Sídlo společnosti:Nová Ves č.p. 65,, okres Třebíč, PSČ: 675 21.
 3. IČ: 60709367.

Článek 2
Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 3
Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 2. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Článek 4
Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

 1. Základní kapitál společnosti činí 4.630.000,-Kč (slovy: čtyři milióny šest set třicet tisíc korun českých).
 2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 5
Akcie

 1. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na 463 ( slovy: čtyři sta šedesát tři) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Akcie jsou cennými papíry.
 2. Akcie na jméno je převoditelná. Záměr o převodu akcií je akcionář povinen oznámit představenstvu společnosti nejpozději tři měsíce předem a současně je nabídnout ostatním akcionářům k odkoupení. Pokud někdo z ostatních akcionářů neprojeví o nabízené akcie zájem, může je akcionář po lhůtě tří měsíců od odeslání nabídek, nabídnout ostatním zájemcům.
 3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá souhrnné 463 (slovy: čtyři sta šedesát tři) hlasů. Celkový počet hlasů činí 463 (slovy: čtyři sta šedesát tři).
 4. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jeh za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v Est. § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
 5. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsaná v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
 6. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazuje. Vlastník hromadné listiny má právo písemně požádat společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé akcie nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet akcií ( dále je „jiné hromadné listiny“). Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou zastupovat společnost a žadatelem. Výměna hromadných listin za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě žádost vlastníka hromadné listiny bude uskutečněna na náklady žadatele, a to ve lhůtě 30 ( slovy: třiceti) dnů od předložení hromadných listin žadatelem. Fyzická výměna bude provedena na základě předávacího protokolu a hromadná listina, která byla nahrazena jednotlivými cennými papíry či jinými hromadnými listinami, bude společností zničena.

Článek 6
Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

 1. Emisní kurs akcie je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kus nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kus akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.
 2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.
 3. Peněžité vklady, jimiž e splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, musí být splaceny na zvláštní účet zřízený společností a uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
 4. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak:
  • je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že upisovatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem,
  • je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu,
  • je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) o koupi,
  • je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytnost do výše jejího ocenění,
  • u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu.

Článek 7
Fondy ze zisku

 1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která jsou potřebná k překonání nepříznivého průběhu jejího hospodaření.
 2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří zisk, a to ve výši nejméně 20 % ze zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond je ročně doplňován o částku rovnající se nejméně 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze k úhradě ztráty.
 3. O tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v odst. 2 tohoto článku rozhoduje valná hromada.
 4. O zřízení dalších fondů ze zisku o jejich tvorbě a užití rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.

II. AKCIONÁŘI

Článek 8
Práva a povinnosti akcionářů

 1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba.
 2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
 3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.
 4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
  1. je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
  2. rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
  3. rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, a nebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro poručení povinností při výkonu funkce,
  4. v jiných případech stanovených zákonem.
 5. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
 6. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.
 7. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. V pochybnostech do dobrá víra předpokládá.
 8. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku ses vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti.
 9. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
 10. Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 9
Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

 1. Systém vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov systém dualistický.
 2. Společnost má tyto orgány:
  1. valnou hromadu
  2. představenstvo
  3. dozorčí radu

A – VALNÁ HROMADA

Článek 10
Postavení a působnost valné hromady

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
  • rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  • rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
  • rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisní ho kursu;
  • rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
  • volba a odvolání členů představenstva;
  • volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů, které v souladu se zákonem nevolí valná hromada;
  • schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky;
  • rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
  • rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
  • rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  • schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
  • rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
  • schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
  • další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
 3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 11
Svolávání valné hromady

 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 ( slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.
 2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
 3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
  1. obchodní firmu a sídlo společnosti;
  2. místo, datum a hodinu konání valné hromady;
  3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
  4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;
  5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
  6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

  Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

 4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady.
 5. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
 6. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
 7. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
  1. poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření;
  2. požádá-li o její svolání dozorčí rada;
  3. požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení §366 zákona o obchodních korporacích.
 8. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

Článek 12
Jednání valné hromady

 1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
 2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 ( slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
 3. Zápis z jednání valné hromady obsahuje:
  1. obchodní firmu a sídlo společnosti,
  2. místo a dobu konání valné hromady,
  3. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
  4. popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
  5. usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
  6. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
 4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.
 5. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (slovy. patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek 13
Rozhodování valné hromady

 1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % ( slovy: padesát procent) základního kapitálu.
 2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
 3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 ( slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
 4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích.
 5. Na valné hromady se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

B – PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14
Postavení a působnost představenstva

 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
 2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
 3. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se.

Článek 15
Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce představenstva

 1. Představenstvo společnosti má tři (slovy: tři) členy.
 2. Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
 3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
 4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
 5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
 6. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 441 a 442 zákona o obchodních korporacích.
 7. Členem představenstva může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem představenstva jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Člen představenstva musí být plně svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něj nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená v ustanovení § 63 zákona o obchodních korporacích. U člena představenstva – právnické osoby musí požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena představenstva splňovat její zástupce.

Článek 16
Svolávání jednání představenstva

 1. Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce.
 2. Jednání představenstva svolává jeho předseda.

Článek 17
Průběh jednání představenstva

 1. Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen představenstva.
 2. Členové nebo člen dozorčí rady mají na základě rozhodnutí dozorčí rady právo zúčastnit se jednání představenstva, a pokud o to požádají, musí jim být uděleno slovo.
 3. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
 4. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 18
Rozhodování představenstva

 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina jeho členů.
 2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

C – DOZORČÍ RADA

Článek 19
Postavení a působnost dozorčí rady

 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působností představenstva a na činnost společnosti.
 2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
 3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
 4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
 5. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Valné hromadě zároveň navrhne potřebná opatření. Dozorčí rada určí svého člena, který společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
 6. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Článek 20
Počet členů, funkční období, volba, odstoupení a podmínky výkonu funkce dozorčí rady

 1. Dozorčí rada společnosti má 3 (slovy: tři) členy.
 2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
 3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná
 4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy zvolit. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.
 6. Na člena dozorčí Rady se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 451 a 452 zákona o obchodních korporacích.
 7. Členem dozorčí rady může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem dozorčí rady jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v dozorčí radě zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Člen dozorčí rady musí být plně svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něj nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená v ustanovení § 63 zákona o obchodních korporacích. U člena dozorčí rady – právnické osoby musí požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady splňovat její zástupce. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

Článek 21
Svolání jednání dozorčí rady

 1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců.
 2. Jednání dozorčí rady svolává její předseda.

Článek 22
Průběh jednání dozorčí rady

 1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady.
 2. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.
 3. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 23
Rozhodování dozorčí rady

 1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů.
 2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 24
Jednání za společnost

 1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně.
 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva nebo předseda představenstva.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Článek 25
Zrušení a zánik společnosti

 1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem.
 2. Po zrušení společnosti ses vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI. ZMĚNA STANOV

Článek 26
Změna stanov, účinnost stanov

 1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost musí akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu.

VII. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 27

 1. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.
 2. V ustanoveních, která neřeší tyto stanovy, se společnost řídí zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.